Caga caga ka

Téléchargements: 

Caga ka, apli gə bii gə chibne ilə̂ dara telepon gə geche:

1) Diri dədə bwaw Mãr̰ĩ jəlay   2) Gwale gə diri me bamulgə me   3) Maktubu dənə̂ Mãr̰ĩ duwa  
Ɓəl ka:   Ɓəl ka:   Ɓəl ka:  
Logo play store QR EET

Logo play store

QR conte

Logo play store

Cantique EET accueil Cantique EET chant conte couverture conte page Bible appli couverture page