Gərsə̂

Mə̂ ur dara asa me janga bii gə chibne me mo?

Yə̂r alpabe di kwa:

A a, B b, Ɓ ɓ, C c, Ch ch, D d,  Ɗ ɗ, E e,  Ə ə, G g, H h, I i, J j, K k, L l, M m, N n, N̰ n̰, Ng ng, O o,  P p, R r, R̰ r̰, S s, T t, U u, Vb vb, W w, ꞌw ꞌw, Y y, ꞌy ꞌy

Transition

Mə̂ ꞌocn̰ asa gə bii gə nasara ɗəm mo? Ɓel ka!

enseignant classe alpha

Nare nə̂ gechide nə̂ ꞌocn̰ janga me asa bə̂də̂ sən̰

Prescolaire

Lekol dənə̂ dine day