Bərmə̂ gə dərway gaba janga bii gə chibne

Wor ib: Bərmə̂ gaba janga bii gə chibne ha kəlangara i bam

i-barre

Duru gə bwage-yə̂ da, idə ala giyə̂ SIL Cad lə̂ wagə səmray lə̂, i man me cendi ha kəlanga bərmə̂ gaba janga bii gə chibne di mo? Wala gə ta di lə̂ da, asa me janga gə letər də dərway me ilə̂, gaga gə gwale kaw ilə̂, wi kaw ꞌya ərmə̂ duwa. ꞌYan̰a-lə̂ da, nare bədə̂gə bor mən ba gə ha janga i letər də « ɨ ».

remplir fiches
Tableau noir

Comment écrire le mot pour « où »? We, woy, wey?

Lecture

Yarna janga gə letər də dərway di:

Wor ib: Bɨrmə gaba janga bii gɨ chibne ha kɨlangara i bam

Duru gɨ bwage-yə da, idɨ ala giyə SIL Cad lə wagɨ sɨmray lə, i man me cendi ha kɨlanga bɨrmə gaba janga bii gɨ chibne di mo? Wala gɨ ta di lə da, asa me janga gɨ letɨr dɨ dɨrway me ilə, gaga gɨ gwale kaw ilə, wi kaw ꞌya ɨrmə duwa. ꞌYan̰a-lə da, nare bɨdəgɨ bor mɨn ba gɨ ha janga i letɨr dɨ « ɨ ».