Chamre nə̂ səmray, nə̂ alangnin labiya!

Nə̂ alangnin doche dan ꞌyeni anə̂ chə̂ managə sit gə bii gə chibne. Sit gə ka di, i nəma nə̂ səmray me jə̂r dara ɓama gə səmray nə̂ dam sən̰a dədə̂ ka pad, dara kal ərmə̂ day ba inə̂ mən. Sit gə ta di dalawə̂ da, anə̂ ha ꞌywa bərmə̂ gaba asa bii gə chibne me jangaw me ca. Anə̂ ha ꞌywa bamulgə gə bii gə chibne me, maana dənə̂ səmray day me, Magtubu dənə̂ Mãr̰ĩ duwa gə bii gə chibne me ca. Kan̰jəna gwale gə ka di gə sii ꞌywala!

Nəma nə̂ A.D.L.C. (Association pour le Développement de la Langue Chibné) me woni cwa Magtubu dənə̂ Mãr̰ĩ duwa gə bii gə chibne (Comité de Traduction de la Bible en Chibné) me

ABC

Gərsə̂ gə bii gə chibne

Asa gə bii gə chibne

Magtubu dənə̂ nare nə̂nə̂ Mãr̰ĩ

Bongo Radio

Dwaya        Photo: Jos Verhoogen  cc

images

Dundi

téléphones

Mani dara telepon dəma