riz banniere -4

Chamre nə sɨmray, nə àlangnin labiya!

Chamre nə sɨmray, nə àlangnin labiya!

Nə àlangnin dóche dan ꞌyeni anə chə́ managɨ sit gɨ bii gɨ chibne. Sit gɨ ka di, i nɨma nə sɨmray me jər dara ɓama gɨ sɨmray nə dam sɨn̰a dɨdə ka pad, dara kal ɨrmə day ba ina mɨn. Sit gɨ ta di dalawə da, anə ha ꞌywa bɨrmə gaba āsa bii gɨ chibne me jangaw me ca. Anə ha ꞌywa bamulgɨ gɨ bii gɨ chibne me, maana dɨnə sɨmray day me, Maktubu dɨnə Mãr̰ĩ duwa gɨ bii gɨ chibne me ca. Kan̰jɨna gwale gɨ ka di gɨ sii ꞌywala!

Nɨma nə A.D.L.C. (Association pour le Développement de la Langue Chibne) me woni cwa Maktubu dɨnə Mãr̰ĩ duwa gɨ bii gɨ chibne (Comité de Traduction de la Bible en Chibné) me