riz banniere -4

Chamre nə sɨmray, nə àlangnin labiya!

Chamre nə sɨmray, nə àlangnin labiya!

Nə àlangnin dóche dan ꞌyeni anə chə́ə mana gɨ sitɨ gɨ bii gɨ chibne. Sitɨ gɨ ka di, i nɨma nə sɨmray me jər dara ɓama gɨ sɨmray nə dam sɨn̰a dɨdə ka pad, dara kal ɨrmə day ba ina mɨn. Sitɨ gɨ ta di dalawə da, anə ha ꞌywaa bɨrmə gaba āsa bii gɨ chibne me jangaw me ca. Anə ha ꞌywaa bamulgɨ gɨ bii gɨ chibne me, maana dɨnə sɨmray day me, Maktubu dɨnə Mãr̰ĩ duwa gɨ bii gɨ chibne me ca. Kan̰jɨna gwale gɨ ka di gɨ sii ꞌywala!

Nɨma nə A.D.L.C. (Association pour le Développement de la Langue Chibne) me woni cwaa Maktubu dɨnə Mãr̰ĩ duwa gɨ bii gɨ chibne (Comité de Traduction de la Bible en Chibné) me

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.