Gɨrsə

Mə ur dara āsa me janga bii gɨ chibne me mo?

Yər alpabe di kwa:

A a, B b, Ɓ ɓ, C c, Ch ch, D d,  Ɗ ɗ, E e,  Ə ə, G g, H h, I i, Ɨ ɨ, J j, K k, L l, M m, N n, N̰ n̰, Ng ng, O o,  P p, R r, R̰ r̰, S s, T t, U u, Vb vb, W w, ꞌw ꞌw, Y y, ꞌy ꞌy

 

Mə urnə dara ꞌwóo gɨ alpabe gɨ bii gɨ chibne da, ɓɨl ABC dɨ i dodə ta di.

ABC gɨ bii gɨ chibne (PDF)