Maana NHB

Maana də 23 də ta di, gə kəbdə i wala gə gə al lekol də idə gələ̂gə nare kəbə̂ gə maana də gwale gənə̂ Mãr̰ĩ duwa managə Tanjile gə aliya gə 2016 me 2017 me. Nare nə̂ səmray jii ꞌwolə̂ lekol-lə̂ ta di. Maana də ta di, bor i gə gwale gə Magtubu dənə̂ Mãr̰ĩ duwa ib, gə biy gəndədə daa mən mən pad bə̂də̂. Gwale gaba dwaya gə suməm gə managə sid gə ka di dalawə̂ da, gə uw daa dara wagə gə nare woni kəbə̂ maana di lə̂ dara cendi ba unə̂ maana də ta di yinə̂ dədə̂gələ̂.

 

Photo NBH © SIL Tchad, toutes les autres illustrations sur ce site sont de Jim Padgett, © 1984 Sweet Publishing, Ft Worth TX, and Gospel Light, Ventura CA.