Nare sumdəgɨ, giyə day gɨ àla, nimɨro day

Mə ùrnə ba mə kɨlnə maktubu, labaa gwale gɨ ùrə dɨma ina lə da, ꞌwogɨ gun mɨn nare nə ka di dwar̰agɨ lə, labaa giynin gwale mana gɨ sitɨ gɨ ka di gɨndɨwə:

Dɨməgɨ (Doumougou) président de l'A.D.L.C., Mr Boudegue Bamague +235 66 54 15 49
Koblagɨ président du Comité de Traduction de la Bible en Chibné (Soumraye), Pasteur Bourkou Jean +235 65 78 42 98
Dɨməgɨ (Doumougou) Samafou Allague Victor, coordinateur alpha +235 62 59 86 43
Jamena (N'Djaména): Mr Saïni Alnah Samedi, SIL +235 66 80 90 24
Kelo (Kélo): Mr Damnalé +235 66 38 16 53

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.