Nare sumdəgɨ, giyə day gɨ àla, nimɨro day

Mə urnə ba mə kɨlnə maktubu, labaa gwale gɨ urə dɨma ina lə da, ꞌwogɨ gun mɨn nare nə ka di dwar̰agɨ lə, labaa giynin gwale managɨ sit gɨ ka di gɨndɨwə:

Dɨməgɨ (Doumougou)

président de l'A.D.L.C., Mr Boudegue Bamague

+235 66 54 15 49
Koblagɨ président du Comité de Traduction de la Bible en Chibné (Soumraye), Pasteur Bourkou Jean +235 65 78 42 98

Gangla

Tchigui François, coordinateur alpha +235 63 10 88 84
Jamena (N'Djaména): Mr Saïni Alnah Samedi, SIL +235 66 80 90 24
Kelo (Kélo): Mr Damnalé +235 66 38 16 53