Maktubu dɨnə nare nənə Mãr̰ĩ duwa

Ɓɨl dùndɨm managɨ maktubu dɨ dɨrəm urdɨ lə, managɨ maktubu ꞌyarbar lə nan̰ ɨsay gɨ abeyə. Maktubu di ha tɨn̰ara me mə ha neyama ꞌwódɨ gamadɨ dodə.

Il y a aussi une application pour smartphone avec tous les livres bibliques déjà publiés en soumraye:

Maktubu dɨnə Mãr̰ĩ tuldɨ dɨ ɓɨg (Ancien Testament):

Diyə̂ gə mani gəndə̂gə (Genèse 1-11)

Genèse 1-11

A5, 500f (disponible sur papier seulement)

Téléchargements:

Maktubu dɨnə Mãr̰ĩ tuldɨ dɨ dɨrway (Nouveau Testament):

Ephésiens

A5, 300f

Jacques

A5, 500f (ensemble avec Rut et Jak)

Jacques

A5, 500f (ensemble avec Rut et 1-2 Tesalonik)

Histoires bibliques

Aides pour l'étude de la Bible

Awra gɨ gwale gɨndɨw daa

Glossaire pour le NT

 

Awra gɨ gwale gɨndɨw daa COUVERTURE

A5, 500f

Nare nə̂ Juwib mani day nə̂ ala

(La vie aux temps bibliques)

Vie aux temps bibliques

A5, 500f

Bərmə̂ gaba gərsə̂ gwale gənə̂ Mãr̰ĩ managə magtubu dənə̂ Markə-lə̂

(Guide pour quelques études bibliques sur l’évangile de Marc)

guideMRK

A5, 500f

Bərmə̂ gaba dayara gə dwaya

(Guide pour une séance d’écoute)

guide SOR écoute

Cantique

A5, épuisé, mis PDF à disposition pour le téléchargemen, et appli pour  smartphone

Diri də bii gə chibne

(Cantique catholique)

couverture cantique catholique

A5, 1000f (disponible sur papier seulement)

Téléchargements:

Unə hurnəw telepon danə dɨban ꞌywaga.

Mə urnə ba mə kɨlnə maktubu da, gɨ jangɨ kili dɨra ilə sɨdə. Nare nə sumdəgɨ i ta di, ꞌwogɨ gun mɨn mə urɨw yər. Labaa, jangay mani giyəy nɨm.

 

Ɨrmə dan ina lə, labaa gwale gɨ urə ina lə da, giynənin nɨm