Cilanga gɨ janga gɨ bii gɨ nasara hára janga gɨ bii gɨ chibneyə

Mə ꞌwacn̰ana āsa me janga gɨ bii gɨ nasara ɗɨm da, gɨrsə gɨ bii gɨ chibne da, ha wama nan̰ bədə. Dawa dɨndadɨ ɓani, bədə lee wála ɓani, ha nyama. Mani nə mə ha àla da, yər ka:

Video file

Guide de transition de l'écriture française à l'écriture chibne

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.