Lekol dɨnə dine day

Aliya bá bá da, nɨma nə A.D.L.C. cĩ kla dɨnə dine nə nyama hara lekol dɨ opisel lə bədə sɨn̰, cendi nə aliya day jii me kubi me. Dine nə ta di, gɨ gɨlgɨ āsa me janga me gɨ bii gɨ chibne. Gɨ gɨlgɨ bii gɨ nasara kaw, dara wála gɨ hára day lekol lə nyamna da, cendi ba ha gɨrsə ladɨ lekol gɨ opisel lə.

 

Mə i gɨ gwale gɨ ùrə dara lekol dɨnə dine day mo?

Mə ùr ba mə chə́ə dwe sumɨw lekol ilə mo?

Inam yande da, ꞌwogɨw geche gɨnə A.D.L.C., Budɨgɨ Ɓamagɨ, nimero +235 66 54 15 49, labaa kordinater dɨnə lekol dɨnə dine day, Samafou Allague Victor, nimero +235 62 59 86 43 

 

LivretABC_1

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.