Lekol dənə̂ nare nə̂ gechide day

tableau noir

Gələ̂ gə narje nə̂ gechide day di da, ɗəbə̂ dodə̂ ɓəg aliya gə 2018, dara narje nə̂ gechide di, ur ba gə hara bə̂də̂.

Me: Magtubu dənə̂ bərmə̂ gaba asa me janga gə bii gə chibne ilə̂, də dii mən me də dii sər (« Syllabaire 1 et 2»), me magtubu dənə̂ kalkul də dii mən me də dii sər me ilə̂ kərə̂ dama lə̂ gə Dəmə̂gə me Jamena me ca. Labaa, anə̂ unə̂ managə sit gə ka di gəndəwə̂.

Anə̂ ꞌwacn̰ana narje nə̂ ur dara gərsə̂ asa gə bii gə chibne da, waynanin daa. Wom bə̂də̂. Kal narje dayarna sədə̂gə daa məra.

Giynin gwale managə sit gə ka di gəndəwə̂, labaa ꞌwagəna geche gənə̂ A.D.L.C., Budəgə Ɓamagə, niméro +235 66 54 15 49, labaa gechide gənə̂ woni cwa Magtubu dənə̂ Mãr̰ĩ gə bii gə chibne, paser Burku Jã, nimero +235 65 78 42 98.