Bamulgə

Téléchargements: 

Cliquez sur l’image de la couverture ou du titre du livre qui vous intéresse. Il s’ouvrira dans un nouvel onglet d’où vous pourrez le télécharger.

Ou bien, cliquez sur son titre dans la liste de téléchargement à droite.

Pour ceux qui viennent d’apprendre à lire nouvellement, nous recommandons:

Cange Dure gə dwe gə nole Pwãna gə ꞌwã

cange - chèvre

A6, 100f A6, 100f A6, 100f
Mãr̰ĩ bo mwagne I wi lay gasa bam mo? Gəsay day gə bili

 

oeufs

 

varan aquatique et varan terrestre

 

A6 A6 A6

Pour les lecteurs déjà plus expérimentés:

Aba wuda Bamulgə dənə̂ mĩĩ duwa Gwale gə diri

Aba wuda - chasseur

mĩĩ  - lion

Gwale gə diri - proverbes

A6, 100f A6, 100f A6, 100f
Bamulgə (collection de contes) Woni hara məjə̂ni-yə̂ Hãr̰ã ha urə̂ Mãr̰ĩ

bamulgə - collection de contes

 

Elephant pose une question à Dieu

 

A5, épuisé A6 A6
Dogdə̂ day gə aba ciri duwa Hoy day gə bababge Bababge day gə bili

Chien et son propriétaire

 

caméléon et araignée

 

araignee et varan

 

A6 A6 A6
Kwajn̰a day gə gwama Mĩĩ day gə dawre R̰igəm day gə mĩĩ

chat et rat

Lion et lièvre

Lion et Hyene

A6 A6 A6
Dwe gə bagwana Namde nə̂ halgəni sər Dole day gə namdaw

orphelin

 

deux femmes rivales

Le roi et ses femmes

A6 A6 A6

Unə̂ hurnə̂w telepon danə̂ dəban ꞌywaga.

Mə̂ urnə̂ ba mə̂ kəlnə̂ magtubu da, gə jangə kili dəra ilə̂ sədə̂. Nare nə̂ sumdə̂gə i ta di, ꞌogə gun mən mə̂ urəw yə̂r. Labaa, jangay mani giyə̂y nəm.