Bamulgə

Bɨl dunəm managɨ maktubu dɨ dɨrɨm urdɨ  lə, managɨ maktubu 'yarbar lə nan̰ ɨsay abe. Maktubu di ha tɨn̰ara me mɨ ha neyama odɨ gamadɨ dodɨ.

Pour ceux qui viennent d’apprendre à lire nouvellement, nous recommandons:

Cange

cange - chèvre

A6, 100f

Dure gə dwe gə nole

A6, 100f

Pwãna gə ꞌwã

A6, 100f

Téléchargements:

Mãr̰ĩ bo mwagne

A6

I wi lay gasa bam mo?

oeufs

A6

Gəsay day gə bili

varan aquatique et varan terrestre

A6

Téléchargements:

Pour les lecteurs déjà plus expérimentés:

Aba wuda

Aba wuda - chasseur

A6, 100f

Bamulgə dənə̂ mĩĩ duwa

mĩĩ  - lion

A6, 100f

Gwale gə diri

Gwale gə diri - proverbes

A6, 100f

Téléchargements:

Bamulgə (collection de contes)

bamulgə - collection de contes

A5, épuisé

Woni hara məjə̂ni-yə̂

A6

Hãr̰ã ha urə̂ Mãr̰ĩ

Elephant pose une question à Dieu

A6

Dogdə̂ day gə aba ciri duwa

Chien et son propriétaire

A6

Hoy day gə bababge

caméléon et araignée

A6

Bababge day gə bili

araignee et varan

A6

Téléchargements:

Kwajn̰a day gə gwama

chat et rat

A6

Mĩĩ day gə dawre

Lion et lièvre

A6

R̰igəm day gə mĩĩ

Lion et Hyene

A6

Téléchargements:

Dwe gə bagwana

orphelin

A6

Namde nə̂ halgəni sər

deux femmes rivales

A6

Dole day gə namdaw

Le roi et ses femmes

A6

Téléchargements:

Unə̂ hurnə̂w telepon danə̂ dəban ꞌywaga.

Mə̂ urnə̂ ba mə̂ kəlnə̂ magtubu da, gə jangə kili dəra ilə̂ sədə̂. Nare nə̂ sumdə̂gə i ta di, ꞌogə gun mən mə̂ urəw yə̂r.
Labaa, jangay mani giyə̂y nəm.