Maktubu dɨnə nare nənə Mãr̰ĩ duwa

Ɓɨl dùnɨm mana gɨ maktubu dɨ dɨrəm ùrdɨ lə, mana gɨ maktubu ꞌyarbar lə nan̰ ɨsay gɨ abeyə. Maktubu di ha tɨn̰ara me mə ha nyama ꞌwodɨ gamadɨ dodə.

Maktubu dɨnə Mãr̰ĩ tuldɨ dɨ ɓɨg (Ancien Testament):

Diyə̂ gə mani gəndə̂gə (Genèse 1-11)

Genèse 1-11

A5, 500f (disponible sur papier seulement)

Téléchargements:

Maktubu dɨnə Mãr̰ĩ tuldɨ dɨ dɨrway (Nouveau Testament):

Jacques

A5, 500f (ensemble avec Rut et Jak)

Jacques

A5, 500f (ensemble avec Rut et 1-2 Tesalonik)

Histoires bibliques

Aba dwana

A6, 50f

Téléchargements:

Aides pour l'étude de la Bible

Awra gɨ gwale gɨndɨw daa

Glossaire pour le NT

 

Awra gɨ gwale gɨndɨw daa COUVERTURE

A5, 500f

Nare nə̂ Juwib mani day nə̂ ala

(La vie aux temps bibliques)

Vie aux temps bibliques

A5, 500f

Bərmə̂ gaba gərsə̂ gwale gənə̂ Mãr̰ĩ managə magtubu dənə̂ Markə-lə̂

(Guide pour quelques études bibliques sur l’évangile de Marc)

guideMRK

A5, 500f

Bərmə̂ gaba dayara gə dwaya

(Guide pour une séance d’écoute)

guide SOR écoute

Cantique

A5, épuisé, mis PDF à disposition pour le téléchargemen, et appli pour  smartphone

Diri də bii gə chibne

(Cantique catholique)

couverture cantique catholique

A5, 1000f (disponible sur papier seulement)

Téléchargements:

Unə hurnəw telepon dannə dɨban ꞌywaga.

Mə ùrnə ba mə kɨlnə maktubu da, gɨ jangɨ kili dɨra ilə sɨdə. Nare nə sumdəgɨ i ta di, ꞌwogɨ gun mɨn mə ùrɨw yər. Labaa, jangay mani giyəy nɨm.

 

Ɨrmə dan ina lə, labaa gwale gɨ ùrə ina lə da, giynənin nɨm

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.