Magtubu dənə̂ nare nə̂nə̂ Mãr̰ĩ duwa

Bɨl dunəm managɨ maktubu dɨ dɨrɨm urdɨ  lə, managɨ maktubu 'yarbar lə nan̰ ɨsay abe. Maktubu di ha tɨn̰ara me mɨ ha neyama odɨ gamadɨ dodɨ.

Il y a aussi une application pour smartphone avec tous les livres bibliques déjà publiés en soumraye:

Maktubu dənə̂ Mãr̰ĩ tuldə də pii (Ancien Testament):

Diyə̂ gə mani gəndə̂gə (Genèse 1-11)

Genèse 1-11

A5, 500f (disponible sur papier seulement)

Téléchargements:

Maktubu dənə̂ Mar̃r̰ĩ tuldə də dərway (Nouveau Testament):

Jacques

A5, 500f (ensemble avec Rut et Jak)

Jacques

A5, 500f (ensemble avec Rut et 1-2 Tesalonik)

Histoires bibliques

Aides pour l'étude de la Bible

Cantique

A5, épuisé, mis PDF à disposition pour le téléchargemen, et appli pour  smartphone

Diri də bii gə chibne

(Cantique catholique)

couverture cantique catholique

A5, 1000f (disponible sur papier seulement)

Téléchargements:

Unə̂ hurnə̂w telepon danə̂ dəban ꞌywaga.

Mə̂ urnə̂ ba mə̂ kəlnə̂ magtubu da, gə jangə kili dəra ilə̂ sədə̂. Nare nə̂ sumdə̂gə i ta di, ꞌogə gun mən mə̂ urəw yə̂r. Labaa, jangay mani giyə̂y nəm.

 

Ərmə̂ dan inalə̂, labaa gwale gə urə̂ inalə̂ da, giynə̂nin nəm