Apli dara telepon gə geche (Android)

Téléchargements: 

Caga ka, apli gə bii gə chibne ilə̂ dara telepon gə geche:

1) Diri dədə bwaw Mãr̰ĩ jəlay   2) Gwale gə diri me bamulgə me   3) Maktubu dənə̂ Mãr̰ĩ duwa  
Ɓəl ka:   Ɓəl ka:   Ɓəl ka:  
Logo play store QR EET

Logo play store

QR conte

Logo play store

Cantique EET accueil Cantique EET chant conte couverture conte page Bible appli couverture page

Autres applis Android: Cliquez sur l’image pour télécharger l’appli que vous voulez

aba dwana  cange Mãr̰ĩ bo mwagne  Dure gə dwe gə nole  dwe gə bagwana  Mĩĩ day gə dawre  namde nə̂ halgəni  Gwale gə diri  aba wuad    conte du lion  roi et femmes  korona woni hara  crapaud

 

petits téléphones avec videosCes histoires pour des petits téléphones ordinaires: cliquez ici >