Maana dənə̂ Jesu də Markə jangədə

Magtubu də ka dwar̰ə

Markə da, i woni gərsə̂ gwale gənə̂ Jesu duwa nə̂ mwaj dii sər gun day bə̂də̂, me anji al giyə̂ nan̰ i gə paja nə̂nə̂ Jesu duwa nə̂ Pol day gə Piyer. I Piyer me wayəw gwale di me, anji jangəw nəm dədə̂. Janga duwa di da, ərmə̂ duwa nan̰ i nare nə̂ kəretiye nə̂ gəndə̂gə i nare nə̂ Juwib bə̂də̂ dədə̂gələ̂. Markə gwale duwa gə wayəw pii da, way dara Jesu ba i Mar̰i gorəndəw, me gəl dara Jesu ba ur nare ba wacn̰ana kalang ba i wi mo di bə̂də̂. (1.1–8.26) Anji ogə səw duwa gang ba i «Gun gorəndəw».

Markə di gəl Jesu dwana duwa, way ba Jesu ba so nare nə̂ i mwom daa me, yor dundi də acn̰e bam nare sədə̂gələ̂ me, al mani nə̂ dan̰a me, way gwale gə dwana me ca. (1.14–8.31) Jesu waygə woni gərsə̂ gwale duwa baa ha gələ̂ dərin̰ me baa ha mara nəm, me cendi ocn̰ gwale gə ta di gəndəw bə̂də̂ (8.31–10.52).

Ər̰ə, Markə way gwale gənə̂ Jesu duwa gə ha gər nəm managə Jursalem me nare yəw nəm sədə̂gələ̂ ladə, cor gechide nə̂nə̂ nare nə̂ Juwib day ələw. Gə ɓengəw ɓabər̰əw daa habda gə dagəla səwə̂ me, anji mar me, anji dəm daa munə-lə̂. Made dənə̂ Jesu me dəmə̂ duwa gə daa munə-lə̂ me gəl daa pəden̰-yə̂ dara anji ba i Mar̰i gorəndəw yang (chapitəre 11-16).

̩

Les illustrations sur ce site sont de Jim Padgett, © 1984 Sweet Publishing, Ft Worth TX, and Gospel Light, Ventura CA.